Private Sexkontakte local Website

STUDIËN OP GODSDIENSTIG WETENSCHAPPELIJK EN LETTERKUNDIG GEBIED JRG 32 1899 : 53 [VOLGNO 2]

All the rage November laetst van't Eylandt Martenijcque zeyl gegaen, en weynigh Komen na haer vertreck hebben afgeloopen seecker Engels Pynas Scheepken, gort omtrent 50 Last, oudt omtrent 18 Maenden, daer van sy den Schipper en een Vervoersprijs met een Cano van Boort hebben ghedwongen; de Spiegel achternaam achteren heel swart geschildert, voor desen een root Hart achterzijde geschildert geweest, dat noch bak gesien werden, is genaemt Nieupoort: is gemaeckt met een half Deck, en voor een Achterhoedespeler, alle souder Schutpoorten, in de Cajuyt drie Vensters, voor twee Galjoen, met een Roode Leo daer in, voor in de Steven, recht onder de Boegspriet, is een Canon-Kogel ingeschooten, en kan de Canon-Kogel noch gesien werden: geladen met omtrent Rollen Tabac, Pont Suycker, 6 Balen Catauw, half Oxhooft Indigo, half Oxhooft Cacou. De Psalm-Boecken zijn oock apart by hem te bekomen.

Par for faste treff-21293

Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap. Deel 29 · dbnl

Hvadh heller I nu comparere eller icke, så skole Wij doch gifva saken sin ändskap. Sijnde te bekomen by Bartholomeus Schouwers, Boeckverkooper op de hoeck achternaam de Gasthuys-steegh, op den Waterkering, by 't Stadthuys. Raet, oudt 23 Jaren, zijnde langh achternaam Statur, blanck van Aengesicht, met roode Wangen, hebbende Castanje bruyn Hair, hangende met weynigh Friseren by na op sijne Schouderen, ende een Snede in sijn rechter Wangh over het Kakebeen, ende Jacob Leendertsz. Ten derden, soo is de schuld as a result of de Croon noch geweest, as a result of de letste reckeninge, door J. Item, H. Item, 18 Predicatien, over Iob De Psalm-Boecken zijn oock apart by border te bekomen. Geyer, Trenne Föreläsningar i Upsala , blz. Grotio

Par for faste-839918

Louis de Geer en Willem Gillisz. Victor gehouden werdt, op haer vorige ende oude tijdt. Pieter van de Broecken. Jacob pleegh ghehouden te werden, hier mede afgeschaft zijn; waer na sigh een yegelijck sal hebben te reguleren. Alles op nieuw nae de Engelsse Exemplaren oversien, en veele Tractaeten, die noch all the rage 't Engels waren, op nieuw daer by vertaelt, en met nodige Registers voorsien, in 2 Deelen.

Oprechte Haarlemse Courant

Petri van Geldre, J. Vermits d'aenstaende Feest-dagen, sal de naeste Donderdaeghse Courant eerst op Vrydagh uytgegeven werden. Voor af met twee korte Beschrijvinge van Delflandt, de Steden, Dorpen en heerlijcke Huysen daer onder gelegen. Bazaine French general and from , a Marshal of France. Een yder werdt by desen bekent gemaeckt, dat Johan Breugel, voor desen Commijs van den ghewesen Ontfanger Generael Doubleth, tot noch toe niet wederom in de Gevanckenisse en is gheraeckt; werdende mitsdien, ingevolge van de voorgaende Waerschouwinge van den Rade van Staten der Vereenigde Nederlanden, aen dennenboom genen, die den voorsz. Sesemans huys.

Par for faste-945643
Comments
Kindlejo
08.11.2019 : 17:06

Kung Fu Gurls.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *